WORLD EXCHANGE NEWS & EVENTSWITH FAST AND SINCERE SERVICE

News & Events

Officially Welcome to World Exchange Website

World Exchange Co., Ltd. officially launched the website www.worldexchangethsiland.com, for the benefits of our valuable clients, to update the best negotiated rate of currency daily and to be the new gate way of communication. 

After 20th years of concrete experiences, with the best and negotiated rate with fast, honest and sincere service, we would like to take this opportunity to expand our business for the benefits to our clients, open website platform to update the latest rates to clients 24hrs online with our main service to serve all transactions reservation by phone, and in the very near future we also will expand this to mobile platform. 

For more information, please contact call center 
0 2673 2029-31 or info@worldexchangethailand.com

World Exchange Co., Ltd เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในชื่ิอ www.worldexchangethailand.com เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในด้านการติดตามราคาอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสร้างช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น 

จากประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูค้าเสมอมา World Exchange จึงถือโอกาสขยายช่องทางในการติดต่อและอัพเดตข่าวสารกับทางบริษัทด้วยการเปิดเว็บไซต์ให้ลูกค้าของเราสามารถอัพเดตข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังคงไว้ซึ่งระบบการจองอัตราแลกเปลี่ยนผ่านโทรศัพท์เช่นเดิม ในอนาคตอันใกล้นี้ เรายังมีการวางแผนเพื่อขยายประโยชน์ให้ลูกค้าไปยังโทรศัพท์มือถือ Smart Phone อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดที่ call center 0 2673 2029-31 หรือ info@worldexchangethailand.com.

Tag : อัตราแลกเปลี่ยน , อัตราแลกเปลี่ยน เงิน, อัตราแลกเปลี่ยน ประจำวัน, อัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา, อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยน วันนี้, อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน, Currency Exchange, Exchange Rate